Karta Poszkodowanego TCCC

Prawidłowe udokumentowanie stanu pacjenta, wykonanych procedur medycznych i podanych leków jest niezwykle istotne przed przekazaniem pacjenta do wyższego poziomu opieki. Pozwala też na analizę skuteczności procedur i technik pomocy poszkodowanym. Dlatego też wytyczne TCCC wielokrotnie podkreślają konieczność wypełnienia Karty Poszkodowanego TCCC (DD Form 1830). Poniższy artykuł opisuje, jak to zrobić.

Karta Poszkodowanego TCCC (DD Form 1380) do pobrania

Artykuł został opracowany na podstawie oficjalnej instrukcji Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych (United States Armed Forces) [1]

Zasady ogólne

Instrukcja - front

pole
tłumaczenie
instrukcja
Battle Roster # Oznaczenie identyfikacyjne Oznaczenie identyfikacyjne poszkodowanego. Jeśli nie jest powiedziane inaczej, w Polsce - inicjały poszkodowanego oraz pięć ostatnich cyfr numeru PESEL. Dla żołnierzy USA przyjęto inicjały i cztery ostatnie cyfry numeru ubezpieczenia społecznego.
Evacuation (EVAC)  Ewakuacja Zaznacz znakiem "X" priorytet ewakuacji poszkodowanego.
Urgent - pilny
Priority - priorytetowy
Routine - rutynowy
Name Imię i Nazwisko Imię i nazwisko poszkodowanego.
Last 4 - Oznaczenie identyfikacyjne poszkodowanego bez inicjałów. Jeśli nie jest powiedziane inaczej, w Polsce - pięć ostatnich cyfr numeru PESEL. Dla żołnierzy USA przyjęto cztery ostatnie cyfry numeru ubezpieczenia społecznego.
Gender Płeć Zaznacz znakiem "X" płeć poszkodowanego.
M - mężczyzna
F - kobieta
Date  Data Data wystąpienia urazy w formacie DD-MM-YY, np. "29-JUN-18".
Time Czas Godzina wystąpienia urazu w formacie 24 godzinnym oraz oznaczenie czasu lokalnego (L) lub zulu (Z), np. "1300Z".
Service Rodzaj wojsk Rodzaj wojsk w których służy poszkodowany. Dla żołnierzy spoza USA przyjmuje się "NON US" lub standardowe oznaczenie kraju poszkodowanego, np. "PL".
Unit Jednostka Jednostka w której służy poszkodowany.
Allergies Alergie Znane alergie. Jeśli poszkodowany nie jest na nic uczulony, wpisz "NKDA" (No Known Drug Allergies).
Mechanism of Injury Mechanizm urazu Zaznacz znakiem "X" mechanizm lub przyczynę urazu poszkodowanego. Zaznacz wszystko co dotyczy poszkodowanego.
Artillery - ostrzał artyleryjski
Blunt - uraz tępy
Burn - oparzenie
Fall - upadek z wysokości
Grenade - granat
GSW - postrzał (Gun Shot Wound)
IED - improwizowany ładunek wybuchowy (Improvised Explosive Device)
Landmine - mina
MVC - wypadek samochodowy (Motor Vehicle Accident)
RPG - ręczny granatnik przeciwpancerny
Other - pozostałe
Injury Uraz Zaznacz znakiem "X" miejsca na rysunkach ciała, w których poszkodowany doznał urazu. Dla oparzeń zakreśl okręgiem procent powierzchni oparzonej. Jeśli poszkodowanego dotyczy wiele mechanizmów urazu, narysuj linię pomiędzy nazwą mechanizmu urazu i miejscem urazu.
TQ: R Arm (tourniquet, right arm) Opaska uciskowa, prawa ręka Jeśli opaska została założona na prawą rękę, napisz rodzaj użytej opaski oraz czas aplikacji. Oznacz miejsce założenia opaski linią i napisem "TQ".
TQ: L Arm (tourniquet, left arm) Opaska uciskowa, lewa ręka Jeśli opaska została założona na lewą rękę, napisz rodzaj użytej opaski oraz czas aplikacji. Oznacz miejsce założenia opaski linią i napisem "TQ".
TQ: R Leg (tourniquet, right leg) Opaska uciskowa, prawa noga Jeśli opaska została założona na prawą nogę, napisz rodzaj użytej opaski oraz czas aplikacji. Oznacz miejsce założenia opaski linią i napisem "TQ".
TQ: L Leg (tourniquet, left leg) Opaska uciskowa, lewa noga Jeśli opaska została założona na prawą nogę, napisz rodzaj użytej opaski oraz czas aplikacji. Oznacz miejsce założenia opaski linią i napisem "TQ".
Signs & Symptoms Parametry życiowe Uzupełnij parametry życiowe poszkodowanego.
Time Czas Czas sprawdzenia parametrów życiowych.
Pulse (Rate & Location) Tętno (częstość i miejsce pomiaru) -
Blood Pressure Ciśnienie krwi Jeśli ustalone zostało tylko ciśnienie skurczowe w sposób palpacyjny, dodaj literę P jako oznaczenie pomiaru.
Respiratory Rate Częstość oddechu -
Pusle Ox % 02 Sat Saturacja krwi tlenem -
AVPU - Poziom świadomości w skali AVPU.
A - Alert - przytomny
V - Verbal - reaguje na głos
P - Pain - reaguje na ból
U - Unconcious - nieprzytomny
Pain Scale (0-10) Skala bólu (0-10) Poziom bólu w skali od 0 do 10.

Instrukcja - tył

Pole
Tłumaczenie
Instrukcja
Battle Roster # Oznaczenie identyfikacyjne Oznaczenie identyfikacyjne poszkodowanego. Jeśli nie jest powiedziane inaczej, w Polsce - inicjały poszkodowanego oraz pięć ostatnich cyfr numeru PESEL. Dla żołnierzy USA przyjęto inicjały i cztery ostatnie cyfry numeru ubezpieczenia społecznego.
Evacuation (EVAC) Ewakuacja Zaznacz znakiem "X" priorytet ewakuacji poszkodowanego.
Urgent - pilny
Priority - priorytetowy
Routine - rutynowy
Treatments Leczenie -
C - Zaznacz znakiem "X" wszystkie wykonane interwencje związane z tamowaniem krwotoków (Circulation).

Dla opasek uciskowych (TQ) zaznacz kategorię:
Extremity - opaska na kończynę
Junctional - opaska pachowa/pachwinowa
Truncal - opaska brzuszna

Dla opatrunków zaznacz kategorię:
Hemostatic - opatrunek hemostatyczny
Pressure - opatrunek uciskowy
Other - inny opatrunek
A - Zaznacz znakiem "X" wszystkie wykonane interwencje związane z udrożnieniem dróg oddechowych (Airway):
Intact - drożne
NPA - rurka nosowo-gardłowa
CRIC - konikotomia ratunkowa
ET Tube - intubacja dotchawicza
SGA - nadgłośniowe udrożenienie dróg oddechowych

Zapisz nazwę użytego przyrządu.
B - Zaznacz znakiem "X" wszystkie wykonane interwencje związane z oddychaniem (Breathing):
O2 - tlen
Needle-D - odbarczenie odmy
Chest-Tube - drenaż opłucnej
Chest-Seal - opatrunek wentylowy/okluzyjny

Zapisz nazwę użytego opatrunku/przyrządu.
C: Fluid C: Płyny Zapisz podane płyny. Zapisz nazwę, objętość, drogę i czas podania.
C: Blood Product C: Produkty krwiopochodne Zapisz podane produkty krwiopochodne. Zapisz nazwę, objętość, drogę i czas podania.
Meds: Analgesic Leki: Analgezja Zapisz nazwę, dawkę, drogę podania i czas podania każdego leku użytego do analgezji.
Meds: Antibiotics Leki: Antybiotyki Zapisz nazwę, dawkę, drogę podania i czas podania każdego antybiotyku.
Meds: Other Leki: Pozostałe Zapisz nazwę, dawkę, drogę podania i czas podania każdego leku innego niż powyższe.
Other Pozostałe Zaznacz znakiem "X" wszystkie pozostałe interwencje.
Combat-Pill-Pack - zestaw leków z IPMED
Eye Shield (R/L) - opatrunek osłonowy oka (Prawe/Lewe oko)
Splint - szyna/usztywnienie
Hypothermia Prevention - zapobieganie hipotermii
Zapisz nazwę użytych przyrządów.
Notes Notatki Użyj tego pola do zapisania wszystkich istotnych informacji lub dokładniejszych wyjaśnień dotyczących podjętych działań.
First Responder Name Imię i nazwisko udzielającego pomocy -
First Responder Last 4 - Oznaczenie identyfikacyjne udzielającego pomocy bez inicjałów. Jeśli nie jest powiedziane inaczej, w Polsce - pięć ostatnich cyfr numeru PESEL. Dla żołnierzy USA przyjęto cztery ostatnie cyfry numeru ubezpieczenia społecznego.

Przykłady

Literatura

  1. Instructions: DD Form 1380, Tactical Combat Casulty Care (TCCC) Card
    http://www.esd.whs.mil/Portals/54/Documents/DD/forms/dd/dd1380inst.pdf